ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบาย/แนวทางปฎิบัติ/ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail