เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 14 มกราคม 2561 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เด็กได้พัฒนาตนเอง มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นความสำคัญของเด็ก และความต้องการของเด็ก เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของประเทศที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุด มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดซุ้มเล่นเกมส์ แจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้มีเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail