พิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง

นาย สุฟ้าง แซ่ว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นาย สุฟ้าง แซ่ว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องสร้างความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยด้านทักษะกีฬาของนักเรียน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail