กำหนดตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร