กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดทีี่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร