แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะฯเอกสารประกวดราคาซื้อและขยายระยะเวลาการจำหน่ายซอง เลื่อนกำหนดวันยื่นซองและวันเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

ดาวน์โหลดเอกสาร