ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร