ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 204 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในเรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒

ในเรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail