เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ลักษณ์ และร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พร้อมชมนิทรรศการ “วันพระบิดาฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ลักษณ์ และร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พร้อมชมนิทรรศการ “วันพระบิดาฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วม ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวคำถวายสักการะและแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประชาชน รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”