ร่วมรับมอบบ้านในโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์อาสาช่วยชุมชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์อาสาช่วยชุมชน

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์อาสาช่วยชุมชน จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายณรงค์ชัย ทับทิม บ้านเลขที่ ๗๕/๒๔ ชุมชนสันติสุข ม.๓ ถ.กาญจนวิถี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางชูติวรรณ โชติพานิชย์กุล ณ บ้านเลขที่ ๑๘๕/๓๐ ชุมชนวัดกลางใหม่ ม.๒ ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย ซึ่งมีงบประมาณดำเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ๒ ราย มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail