พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้บรรลุภารกิจในหลักสูตร “ผู้นำสตรี นครสุราษฎร์ธานีกับการพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้บรรลุภารกิจในหลักสูตร “ผู้นำสตรี นครสุราษฎร์ธานีกับการพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดกรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรีและจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้สตรีผู้ด้อยโอกาสและสตรีรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้แข็งแรง ได้มีโอกาสศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในครัวเรือนและชุมชนต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสตรี สภาเด็กเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้