พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้บรรลุภารกิจในหลักสูตร “ผู้นำสตรี นครสุราษฎร์ธานีกับการพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้บรรลุภารกิจในหลักสูตร “ผู้นำสตรี นครสุราษฎร์ธานีกับการพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-จังหวัดกรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรีและจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้สตรีผู้ด้อยโอกาสและสตรีรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้แข็งแรง ได้มีโอกาสศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพึ่งตนเองได้ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในครัวเรือนและชุมชนต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสตรี สภาเด็กเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail