ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยมีรองนายกเทศมนตรี รักษาการปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail