ประชุมประจำเดือนชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อแจ้งกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ พร้อมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการนำเสนอการดำเนินงานของ อสม.แต่ละชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอสม. นำไปสู่การพัฒนาต่อไป ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาล คณะกรรมการชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail