ประชุมประจำเดือนชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อแจ้งกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ พร้อมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการนำเสนอการดำเนินงานของ อสม.แต่ละชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอสม. นำไปสู่การพัฒนาต่อไป ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาล คณะกรรมการชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี