การประชุมประจำเดือนประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ มีวาระการประชุมแจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬา “บ้านดอนเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนสำหรับการจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการทางภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแจ้งลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ซึ่งสามารถติดต่อรับลงทะเบียนได้ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองสวัสดิการสังคม และมีการพิจารณาถึงการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของชุมชนเป็นการทำความดีเพื่อพ่อ ในช่วงพระราชพิธีในห้วงระยะเวลา ๑ ปี นอกจากนี้ยังติดตามกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน พร้อมร่วมแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ประธานและคณะกรรมการ ทั้ง ๔ เขตพัฒนาชุมชนเข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail