พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง

หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหน่วยงานในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดฯ พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วม ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง #กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม – วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail