เตรียมความพร้อมการประกวด อสม.ดีเด่น ปี ๖๐

วันที่ 1 กันยายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง

งานสุขภาพภาคประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ งานสุขภาพภาคประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัตินำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาต่างๆ สำหรับการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail