วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๙

วันที่ 12 กันยายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ “วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๙”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ “วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๙” เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งให้การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐขึ้น ทั้งนี้มีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail