วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๙

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ “วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๙”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ “วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ๒๕๕๙” เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งให้การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐขึ้น ทั้งนี้มีนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี