ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานสหวิทยาการ

วันที่ 22 กันยายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 142 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนากับสำนักงานราชบันฑิตยสภา คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนากับสำนักงานราชบันฑิตยสภา คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล ร่วมลงนามเพื่อให้ได้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของราษฎรในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้แบบสหวิทยาการระหว่างกัน ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail