รณรงค์ “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day ๒๐๑๖”

วันที่ 19 กันยายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day ๒๐๑๖” โดยมี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกัน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ

กิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day ๒๐๑๖”
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานรณรงค์ “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day ๒๐๑๖” โดยมี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกัน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการประหยัดพลังงานส่งเสริมการ เดินทางด้วยจักรยาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยใช้เส้นทางปั่น ไป-กลับ จากสนามกีฬากลาง ไปตามถนนในเขตเทศบาล รวมระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณสนามกีฬากลางฯ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนเครือข่ายชมรมจักรยานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail