“พลังหญิงพร้อมใจ! ชวนนายกฯ ปั่น”

วันที่ 5 กันยายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากลุ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)”

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากลุ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” โดยเริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นตามโครงการสตรีเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สตรีได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้มีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้จักรยานท่องเที่ยวภายในชุมชน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย พัฒนาไปสู่การสร้างชุมชนสุขภาวะให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ \โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสตรี อสม. ชุมชน ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail