โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีวาระที่สำคัญ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน และการเปิดรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เรื่องการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีชักพระฯ การเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ สปสช. และสรุปผลของการดำเนินงานในโครงการที่ผ่านๆมา มีการร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการดำเนินงานของชมรมฯ เป็นไปอย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี