โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีวาระที่สำคัญ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน และการเปิดรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เรื่องการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีชักพระฯ การเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ สปสช. และสรุปผลของการดำเนินงานในโครงการที่ผ่านๆมา มีการร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการดำเนินงานของชมรมฯ เป็นไปอย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประธานชมรมผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail