ประชุมประจำเดือนชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการคณะกรรมการชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

ชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการคณะกรรมการชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายภูวิช นุรักษ์ ประธานชมรม อสม. เป็นประธานการประชุม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อแจ้งกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ ให้สมาชิกได้ทราบ พร้อมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการนำเสนอการดำเนินงานของ อสม.สังกัดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอสม. นำไปสู่การพัฒนาต่อไป ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาล คณะกรรมการชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี