“พลังหญิงพร้อมใจ! ชวนนายกฯปั่น” ครั้งที่ 4

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไป-กลับ จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่ชุมชนศรีธานี-ยางงาม รวมระยะทางไป-กลับ ๒๑ กิโลเมตร ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไป-กลับ จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่ชุมชนศรีธานี-ยางงาม รวมระยะทางไป-กลับ ๒๑ กิโลเมตร โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสตรี ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สตรีได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้มีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปพร้อมกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้จักรยานท่องเที่ยวภายในชุมชน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางอากาศ พัฒนาไปสู่การสร้างชุมชนสุขภาวะให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีให้ความรู้ในการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ๐๗๗-๒๐๖๖๓๔ (ในวันและเวลาราชการ)