“พลังหญิงพร้อมใจ! ชวนนายกฯปั่น” ครั้งที่ 4

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไป-กลับ จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่ชุมชนศรีธานี-ยางงาม รวมระยะทางไป-กลับ ๒๑ กิโลเมตร ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไป-กลับ จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่ชุมชนศรีธานี-ยางงาม รวมระยะทางไป-กลับ ๒๑ กิโลเมตร โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล แกนนำสตรี ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สตรีได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้มีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปพร้อมกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้จักรยานท่องเที่ยวภายในชุมชน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางอากาศ พัฒนาไปสู่การสร้างชุมชนสุขภาวะให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต ชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีให้ความรู้ในการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ๐๗๗-๒๐๖๖๓๔ (ในวันและเวลาราชการ)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail