ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 163 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุลงในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุลงในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail