ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุลงในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุลงในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี