โครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU)

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU) โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนาวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และสอดรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาของประเทศไทย จึงร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (MOU) ตามวิสัยทัศน์ “เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี ออกพรรษาเที่ยวงานชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี จัดระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๙. ณ ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และงานชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดระหว่างวันที่ ๑๓-๒๑ ต.ค. ๕๙ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และสะพานนริศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดังนี้
– นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธาน
และจังหวัดอุบลราชธานีผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดังนี้
– นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
– นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
– น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail