ประชาคมครั้งที่ 2 ชุมชนนาเนียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีนางพรชนก ตู้บรรเทิง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ชุมชนนาเนียน

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีนางพรชนก ตู้บรรเทิง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ชุมชนนาเนียน ณ ซ.สุชน ๑ เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น – ๑๘.๓๐ น. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน เป็นข้อมูลสู่การทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ทั้งนี้ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. จะลงพื้นที่ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต ณ ที่ทำการชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต และในเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. จะลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนสหกรณ์ครู ,ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก ณ ใต้อาคารสหกรณ์ครู 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail