ประชาคมครั้งที่ 2 ชุมชนนาเนียน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีนางพรชนก ตู้บรรเทิง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ชุมชนนาเนียน

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีนางพรชนก ตู้บรรเทิง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นำพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ชุมชนนาเนียน ณ ซ.สุชน ๑ เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น – ๑๘.๓๐ น. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน เป็นข้อมูลสู่การทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ทั้งนี้ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. จะลงพื้นที่ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต ณ ที่ทำการชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต และในเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. จะลงพื้นที่ทำประชาคมชุมชนสหกรณ์ครู ,ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก ณ ใต้อาคารสหกรณ์ครู