เดินรณรงค์ไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 647 ครั้ง

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่ระบาดของผู้ป่วยในสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail