เดินรณรงค์ไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดการแพร่ระบาดของผู้ป่วยในสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)