“พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง” ไปบึงขุนทะเล

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมปั่นจักรยานไป-กลับ จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปยังบึงขุนทะเล รวมระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)”

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมปั่นจักรยานไป-กลับ จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปยังบึงขุนทะเล รวมระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ตามโครงการสตรีเข้มแข็ง “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthani)” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สตรีได้มีพลังสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้มีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปพร้อมกับการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้จักรยานท่องเที่ยวภายในชุมชน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางอากาศ พัฒนาไปสู่การสร้างชุมชนสุขภาวะให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต ทั้งนี้ขอขอบคุณ งานจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง และชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีให้ความรู้ในการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งหน้าได้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๔๕ น. จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ข้ามสะพานแม่น้ำตาปี ไปยังในบาง ชมธรรมชาติคลองร้อยสาย

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail