ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 394 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและต่อ ต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๙ ตามโครงการรวมพล คนรักดี ปั่น ต่อต้านยาเสพติด “สั่งคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด Change The Social,you can do it.” รวมระยะทาง ๔๓ กม. โดยนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและต่อ ต้านยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๕๙ ตามโครงการรวมพล คนรักดี ปั่น ต่อต้านยาเสพติด “สั่งคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด Change The Social,you can do it.” รวมระยะทาง ๔๓ กม. โดยนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ซึ่งศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค ๘ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้นำผู้ที่เข้าร่วมโครงการสตรีเข้มแข็งซึ่งจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ “พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Together! Stronger Suratthni) ร่วมการปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail