ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ 2

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ ๒ ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านยิ่งสุข

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ ๒ ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านยิ่งสุข เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชนหน้าสนามกีฬา เป็นข้อมูลสู่การทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ พร้อมตัวแทนชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม