ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ ๒ ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านยิ่งสุข

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ ๒ ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านยิ่งสุข เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชนหน้าสนามกีฬา เป็นข้อมูลสู่การทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ พร้อมตัวแทนชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail