ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับนคร ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ ๒ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ครั้งที่ ๒ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม โดยชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ร่วมกันพิจารณาโครงการของชุมชน (โครงการที่เกินศักยภาพของชุมชนและโครงการที่ชุมชนขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน) พิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจากสำนัก/กอง พิจารณาสรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชุมประชาคมระดับชุมชน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชนทั้ง ๗๐ ชุมชน องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม  ณ โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail