ทน.สฎ.ร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปลูกป่าชายเลน ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปลูกป่าชายเลน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ของเสียอันตราย หรือของเสียที่เป็นพิษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ โดยมีนายศุภวัฒน์ ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม ประมาณ ๔๐๐ กว่าคน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail