ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วม

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับการเชิญชวนให้พร้อมในสวมใส่เสื้อเหลือง ตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในปีนี้, การชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙, การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ และการขอความร่วมมือร่วมกันประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฟื้นฟูการพัฒนาสมรรถนะของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หลักสูตรการทำสมุนไพรแปรรูป ลูกประคบ และยาสมุนไพรต่าง ๆ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ชวนนายกปั่น (Bike Together! Stronger Suratthani) ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๕.๓๐ น. พร้อมกัน ณ สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลอดจน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail