ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วม

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน  โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับการเชิญชวนให้พร้อมในสวมใส่เสื้อเหลือง ตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในปีนี้, การชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙, การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ และการขอความร่วมมือร่วมกันประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฟื้นฟูการพัฒนาสมรรถนะของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หลักสูตรการทำสมุนไพรแปรรูป ลูกประคบ และยาสมุนไพรต่าง ๆ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม “พลังหญิงพร้อมใจ! ชวนนายกปั่น (Bike Together! Stronger Suratthani) ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๕.๓๐ น. พร้อมกัน ณ สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลอดจน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี