การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) จะเป็นการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
๓. ด้านการด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
๔. ด้านการบริการสาธารณะ
มีนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมิน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail