ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีการประชุมทั้งสิ้น ๒๓ ระเบียบวาระ ทั้งนี้ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และสื่อมวลชน เข้าร่วม