ประชุมการจัดระเบียบเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน

วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อสรุปแนวทางการหารือ การจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันตามระเบียบฯของ “ตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี”

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อสรุปแนวทางการหารือ การจัดระเบียบพื้นที่ผ่อนผันตามระเบียบฯของ “ตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี” รวมทั้งพิจารณา ร่างระเบียบเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย “หลักเกณฑ์ การจำหน่ายสิ่งค้าในพื้นที่ผ่อนผันในที่หรือทางสาธารณะ” พื้นที่ผ่อนผัน/การคัดเลือกสินค้า/ใบสมัครผู้จำหน่ายสินค้า และการจัดผัง “ตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการร้านค้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail