การกำหนดตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร