สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม อสม.ใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็น อสม.ใหม่ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็น อสม.ใหม่ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗๕ คน โดยมีเจ้าหน้าที่งานสุขภาพภาคประชาชน ประธานและคณะกรรมการอสม. ร่วมสัมภาษณ์ เพื่อให้มีอสม.ที่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพของพี่น้องในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเฟ้นหาผู้ที่มีความอดทน เสียสละ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่