สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม อสม.ใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง

งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็น อสม.ใหม่ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็น อสม.ใหม่ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๗๕ คน โดยมีเจ้าหน้าที่งานสุขภาพภาคประชาชน ประธานและคณะกรรมการอสม. ร่วมสัมภาษณ์ เพื่อให้มีอสม.ที่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพของพี่น้องในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเฟ้นหาผู้ที่มีความอดทน เสียสละ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail