พิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานบูรณาการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 517 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบุคลากรในท้องถิ่น โดยอาศัยนักเรียนเป็นสื่อกลาง

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานบูรณาการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบุคลากรในท้องถิ่น โดยอาศัยนักเรียนเป็นสื่อกลาง เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต และกำหนดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดทำโครงการขึ้น ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail