พิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานบูรณาการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๙

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบุคลากรในท้องถิ่น โดยอาศัยนักเรียนเป็นสื่อกลาง

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานบูรณาการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติโครงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบุคลากรในท้องถิ่น โดยอาศัยนักเรียนเป็นสื่อกลาง เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต และกำหนดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดทำโครงการขึ้น ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม