ประชุมคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่๑/๒๕๕๙

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่๑/๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นทั้งระดับชุมชนและระดับนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่๑/๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นทั้งระดับชุมชนและระดับนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ พร้อมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี