ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้มีกำหนดการตรวจติดตามงานตามแนวนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามเร่งรัดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีท้องถิ่นที่เข้าร่วมรับการตรวจและนิเทศงาน ประกอบด้วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาจญนดิษฐ์ทุกแห่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี