ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้มีกำหนดการตรวจติดตามงานตามแนวนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามเร่งรัดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีท้องถิ่นที่เข้าร่วมรับการตรวจและนิเทศงาน ประกอบด้วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาจญนดิษฐ์ทุกแห่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail