ประชุมกิจกรรม ดนตรีในสวน “SRITAPEE IN PARK 2016”

วันที่ 28 มกราคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กิจกรรม ดนตรีในสวน “SRITAPEE IN PARK 2016”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กิจกรรม ดนตรีในสวน “SRITAPEE IN PARK 2016” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้แพร่หลาย สามารถสร้างฐานของลูกค้าให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการรณรงค์โดยมุ่งไปที่ตัววัยรุ่นให้ตระหนักถึงปัญหาและให้เห็นความสำคัญของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์โดยปลอดภัยและรับผิดชอบ มีคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail