กิจกรรมรอบกองไฟ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มกราคม 2559 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 150 ครั้ง

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้ทุกคน มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและกล้าแสดงออกในที่ชุมนุม มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชม ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน ๗

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail