กิจกรรมรอบกองไฟ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้ทุกคน มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นและกล้าแสดงออกในที่ชุมนุม มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชม ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน ๗