กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อ รถดูดเลน สิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร