รมว.การกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน หาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจน เพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายแรกเมื่อเดินทางมาประเทศไทย

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail