ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัย สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีการประชุมทั้งสิ้น 32 ระเบียบวาระ ทั้งนี้ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และสื่อมวลชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail