ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัย สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุม ได้ดำเนินการพิจารณาญัตติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีการประชุมทั้งสิ้น 32 ระเบียบวาระ ทั้งนี้ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และสื่อมวลชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี