วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล 5 โดยสำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาระงานเป็นฐาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในภาระงาน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฎิบัติงาน จึงจัดให้มีการอบรมในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 และศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในภาคกลางและภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2558 มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครูผู้สอนในระดับชั้นประถมฯ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าอบรม รวมจำนวน 294 คน

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail