คณะกรรมการชุมชนกับการบริหารจัดการชุมชนเมือง  นครสุราษฎร์ธานีแนวใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม  จัดอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการชุมชนกับการบริหารจัดการชุมชนเมือง  นครสุราษฎร์ธานีแนวใหม่”  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนฯ เพื่อช่วยให้ชุมชนได้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างถูกต้อง  เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีนายเอกพจน์  ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน 2558  ณ  โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail