เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มอบเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมมอบเตียงให้กับผู้ป่วยตามโครงการเตียงพยาบาล  1,000  เตียงที่บ้าน   ตามนโยบาย “นครสุขภาพ” ที่เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ครอบครัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย มีความสะดวกในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพผู้ป่วยเองได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอจากทีมสหวิชาชีพของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัดร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ร่วมตรวจประเมินสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558  จำนวน 5 เตียง   และวันที่ 17 กันยายน 2558  จำนวน 4 เตียง