มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

วันที่ 14 กันยายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2558 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุฟ้าง  แซ่หว่อง  รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์  สุทธิสว่าง  ผอ. กองสวัสดิการสังคม  พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวยากจนจำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ 1. นางประไพ  แดงนาวา  บ้านเลขที่  70/56  ม.2  ถ.ศรีวิชัย  ต. มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  2. นางสาวดวงสมร  มาลาทอง  442/99  ถ.ตลาดใหม่  ต. ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี   3. นางฉิม สุนทร  40/2  ม.5 ถ. ตลาดล่าง  ต. บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ตามในโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ หรือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail