มอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 14  กันยายน  2558 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุฟ้าง  แซ่หว่อง  รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์  สุทธิสว่าง  ผอ. กองสวัสดิการสังคม  พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวยากจนจำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ 1. นางประไพ  แดงนาวา  บ้านเลขที่  70/56  ม.2  ถ.ศรีวิชัย  ต. มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  2. นางสาวดวงสมร  มาลาทอง  442/99  ถ.ตลาดใหม่  ต. ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี   3. นางฉิม สุนทร  40/2  ม.5 ถ. ตลาดล่าง  ต. บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ตามในโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ หรือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาล